قم – بلوار سردار شهید خدا کرم ( جاده قدیم تهران) تلفن: 36641601-025

مدیر دفتر :

دکتر جواد راستی 3-02536641601   داخلی 113

 کارشناس:

سید مرتضی موسوی 3-02536641601  داخلی 128     تلفکس: 02536641604

msv.mosavi@gmail.com

 آدرس پیام رسان بله:

@qutkargoo

آدرس پستی: قم بلوار شهید خداکرم (جاده قدیم قم تهران) – دانشگاه صنعتی قم

کدپستی: 3718146645